Договір публічної оферти про надання юридичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «БОССОМ ГРУП»  (надалі – «Виконавець»), в особі Директора Коломійцевої Діани Миколаївни, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України,

даною публічною офертою пропонує Клієнтам (фізичним та юридичним особам) укладення договору про надання юридичних послуг на нижчевикладених  умовах.

 1. Предмет Публічного договору
  • В порядку та на умовах, передбачених цим Публічним договором, Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати юридичні послуги.
  • Даний Публічний договір вважається укладеним з моменту його акцептування Клієнтом. Публічна оферта вважається акцептованою Клієнтом у випадку настання хоча б однієї з наступних обставин:
 • Клієнтом здійснено оплату юридичних послуг;
 • Між Клієнтом та Виконавцем укладено письмовий Договір про надання юридичних послуг.
  • Конкретний перелік послуг зазначається у відповідному рахунку, що виставляється Виконавцем Клієнту, або у відповідному Договорі про надання юридичних послуг.
  • Акцептуванням оферти Клієнт підтверджує прийняття умов, викладених у даному Публічному договорі, у повному обсязі та без жодних зауважень.
  • Акцептуванням оферти Клієнт підтверджує, що умови даного Публічного договору повністю зрозумілі та не потребують додаткових роз’яснень чи тлумачень.
 1. Вартість послуг та порядок розрахунків
  • Вартість послуг по даному Публічному договору визначається на підставі Прайсу, розміщеного на сайті Виконавця. Конкретна вартість послуг зазначається у відповідному рахунку, що виставляється Виконавцем Клієнту, або у відповідному Договорі про надання юридичних послуг.
  • Клієнт здійснює оплату послуг по даному Публічному договору поетапно:
 • Клієнт здійснює авансовий платіж у розмірі, зазначеному у відповідному рахунку або у відповідному Договорі про надання юридичних послуг;
 • Остаточний розрахунок здійснюється протягом 1 робочого дня з дати прийняття Клієнтом наданих юридичних послуг.
  • Платежі за даним Публічним договором вважаються зробленими в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 1. Права Сторін
  • Клієнт має право:
   • У повному обсязі і у погоджений термін отримувати від Виконавця виконання зобов’язань, визначених даним Публічним договором;
   • Вимагати від Виконавця виконання обов’язків за даним Публічним договором;
   • Здійснювати інші дії, передбачені даним Публічним договором.
  • Виконавець має право:
   • Самостійно, з максимальним врахуванням побажань Клієнта, вибирати спосіб і методику виконання узятих на себе зобов’язань за даним Публічним договором;
   • На одержання від Клієнта усної і письмової інформації, документації (вихідних даних), необхідних для якісного і своєчасного виконання Виконавцем зобов’язань за даним Публічним договором;
   • Залучати до виконання окремих своїх зобов’язань перед Клієнтом третіх осіб (у тому числі спеціалізовані організації). У цьому випадку, прийняте (отримане) Клієнтом виконання зобов’язань від таких третіх осіб по предмету даного Публічного договору буде вважатися прийнятим виконанням зобов’язань від Виконавця;
   • На оплату Клієнтом послуг, наданих Виконавцем за даним Публічним договором;
   • Вимагати від Клієнта виконання його зобов’язань за даним Публічним договором;
   • Використовувати найменування Клієнта для оприлюднення інформації щодо клієнтів Виконавця (в тому числі, використовувати для розміщення на сайті, у друкованих виданнях, рекламних матеріалах та ін.)
   • Призупинити надання послуг у випадку наявності у Клієнта заборгованості по даному Публічному договору до моменту повного погашення заборгованості;
   • Інші права, передбачені даним Публічним договором.
 1. Обовязки Сторін
  • Клієнт зобовязаний:
   • Надати Виконавцю всю необхідну йому для виконання зобов’язань за даним Публічним договором усну, письмову інформацію та документацію, в тому числі, яка пов‘язана з господарською діяльністю Клієнта;
   • Оплачувати Виконавцю надані послуги (виконані роботи) на умовах, викладених у даному Публічним договорі;
   • Негайно письмово інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню (або належному виконанню) Клієнтом його зобов’язань за даним Публічним договором;
  • Виконавець зобовязаний:
   • У повному обсязі і у погоджений термін виконувати взяті на себе зобов’язання, визначені даним Публічним договором;
   • Не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, що є його комерційною таємницею, – крім тієї інформації, що Виконавцю необхідно оголосити (надати) у процесі виконання даного Публічного договору;
   • Повідомляти Клієнта про підстави, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань за даним Публічним договором;
   • Виконувати інші функції, обговорені даним Публічним договором.
 1. Відповідальність Сторін
  • За невиконання або неналежне виконання Публічного договору сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України та умов цього Публічного договору.
  • У випадку порушення строків здійснення платежів по цьому Договору (несплати, неповної оплати) Клієнт зобов’язаний сплатити Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення оплати. Пеня розраховується від несплаченої в строк суми.
  • Виконавець не несе відповідальність за недостовірні та (або) помилкові, однобічні та (або) необ’єктивні висновки та (або) рекомендації, що містяться в документах за результатами надання послуг у рамках даного Договору, якщо такі наслідки мають місце та були пов’язані з наданням Виконавцю недостовірних та (або) помилкових, однобічних та (або) необ’єктивних вихідних даних.
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Публічним договором у випадку виникнення обставин непереборної сили, що впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Публічним договором. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати та за виникнення яких вони не несуть відповідальності (землетрус, повені, урагани й інші стихійні лиха, війни, воєнні дії, пожежі, епідемії, аварії, страйки), а також постанови або розпорядження органів державної влади, що виникли після підписання даного Публічного договору. Сторона, що не в змозі виконати свої зобов’язання за цим Публічним договором в силу виникнення обставин непереборної сили, зобов’язана протягом трьох робочих днів інформувати іншу сторону про настання таких обставин у письмовій формі і повідомити дані про характер обставин, про оцінку строку їхнього впливу на виконання і можливий термін виконання зобов’язань за цим Договором.
 2. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Публічного договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.  Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. Інші умови
  • Даний Публічний договір набуває чинності з моменту його акцептування Клієнтом та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  • Сторони можуть достроково припинити дію даного Публічного договору шляхом оформлення письмової угоди.
  • Сторони та/або їх уповноважені особи надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних, в обсязі, що міститься у цьому Публічному договорі, рахунках, актах, накладних, та інших документах, що стосуються виконання цього Публічного договору. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Публічного договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що передача та обробка отриманих персональних даних здійснюється виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних».
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Публічного договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.